प्रकल्प प्रस्ताव लेखन प्रशिक्षण शिबिर - दि. २२-२३ ऑक्टोबर, २०१६