समाजभान शिबिर (I am New India), दि. २१ - २८ मे, २०१७