नोकरीसाठी अर्ज पाहिजेत – कार्यक्रम संचालक व राज्यशास्त्र विषयातील आधिव्याख्याता